Tìm kiếm:
 
 
 
Sản phẩm tiêu biểu
Logo đối tác
Giá vàng
Ngôn ngữ
VietnameseEnglish
VietnameseEnglish
Hỗ trợ trực tuyến
ĐT: (84-8) 5447 6118/19/20
HP:
HP: info@daihanviet.com
Quảng cáo
Tỷ giá ngoại tệ
Tin mới
Xem lịch
Tháng Mười 2014
T2T3T4T5T6T7CN
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 <  > 
Liên kết web

Dịch vụ
Dịch vụ

Teân giao dòch VN : CTY TNHH CHAÊN – RA – GOÁI – NEÄM ÑAÏI  HAØN VIEÄT

 Teân giao dòch QT : DAI HAN VIET BEDDING .,LTD
 Vieát taét: DAI HAN VIET CO.,LTD
 

Truï sôû chính: Soá 67 Leâ Vaên Syõ, Phöôøng 13, Quaän Phuù Nhuaän Tp – HCM – VN

Tel: 84.8.54476118/19/20 (5 lines)  –  Fax: 84.8.54476413/14

Email:

 - NGAØNH NGHEÀ KINH DOANH :

Saûn xuaát, mua baùn vaø gia coâng haøng may maëc, chaên, ra, goái, neäm vaø nguyeân phuï lieäu may maëc . Xaây döïng coâng trình daân duïng, coâng nghieäp. Saûn xuaát, mua baùn haøng trang trí noäi, ngoaïi thaát.

-         Saûn phaåm chuû yeáu :

  1. Saûn phaåm may : Chaên, ra, goái, neäm.